10 november 2015
Categorie: Geen categorie
10 november 2015,
 Off
Goed nieuws voor aankomende pensioengerechtigden!

Door de huidige lage marktrente zijn de aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen ongunstig voor pensioengerechtigden. Om een oplossing voor deze situatie mogelijk te maken, is het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering in voorbereiding. Dit wetsvoorstel biedt de pensioengerechtigden met een premie- of kapitaalovereenkomst de keuzemogelijkheid van een risicodragend pensioen. Als de pensioengerechtigde hiervoor kiest, varieert zijn pensioen na de pensioendatum mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte.

Het wetsvoorstel treedt waarschijnlijk op 1 juli 2016 in werking.  Pensioenuitkeringen dienen echter binnen een redelijke termijn aangekocht te worden. Deze redelijke termijn is bepaald op 6 maanden. Op grond van bijzondere omstandigheden kan van deze termijn afgeweken worden (verlengd worden). Gezien de huidige lage marktrente en het aankomende wetsvoorstel is verruiming van deze termijn gevraagd en gekregen.

Het CAP (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen) van de belastingdienst geeft hierbij het volgende aan: “Met de maatregelen van het wetsvoorstel wordt een meer flexibele overgang van de pensioenopbouwfase naar de pensioenuitkeringsfase mogelijk gemaakt. Pensioengerechtigden zijn dan niet langer verplicht om hun kapitaal ineens volledig om te zetten in een vaste uitkering. Met het opgebouwde pensioenkapitaal zal in dat geval naar verwachting een beter pensioenresultaat gerealiseerd kunnen worden. Het tijdelijk uitbreiden van de termijn voor het aankopen van een recht op een pensioenuitkering na de expiratie van een pensioenpolis kan voor deelnemers voor een soepelere overgang zorgen naar de toekomstige mogelijkheden van het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.”

Het CAP meldt op haar website dat de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd is tot en met 31 december 2016.

lees hier hele artikel van Aegon Adfis

Comments are closed.